Reklamacije

Kako bi što prije obradili Vaš reklamacijski zahtjev molimo Vas da nam pošaljete potrebne dokumente za pokretanje reklamacijskog postupka, i to:

Kod reklamacije potrebno je dostaviti:

 • Razlog o reklamaciji (pismeno, elektronički ili usmeno)
 • Kopiju računa
 • Fotografiju cijelog artikla
 • Fotografije oštećenja zbog kojeg se reklamira (poželjno iz više kutova uz adekvatno osvjetljenje)

Opći uvjeti jamstva (uvjeti za sve programe obuhvaćene jamstvom)

 • Jamstvo započinje danom kupnje proizvoda od strane krajnjeg korisnika. U slučaju zamjene kupljenog proizvoda jamstveni rok se računa od kupnje prvog proizvoda  (od datuma na jamstvenom listu)
 • U slučaju reklamacije na kupljeni proizvod potrebno je imati zapisnik o reklamaciji,  račun za kupljeni proizvod
 • Jamstvo je ograničeno na zamjenu neispravnog proizvoda novim i/ili povrat novaca ako reklamirani dio više iz nekog razloga nije dostupan
 • Troškovi nastali od treće strane nisu uključeni u jamstvo (troškovi apliciranja proizvoda itd.…)
 • Proizvod mora nanositi kvalificirana/ovlaštena osoba
 • Reklamacija neće vrijediti u sljedećim uvjetima:
 • Ako s proizvodom nije postupano u skladu s uputama proizvođača
 • Ako proizvod nije testirana na manje manjoj površini istog sastava i strukture kao i površina na koju se namjerava nanositi proizvod
 • Ako je proizvod korišten na neadekvatan način (nije predviđeno u uputama)
 • Ako je proizvod nepravilno korišten
 • Ako za proizvod nisu zatraženi i pročitani STL-ovi (sigurnosno tehnički listovi)
 • Ako je napravljena manipulacija s proizvodom ( pogrešni omjeri, dodavanje supstanci)
 • Ako je proizvod nepravilno skladišten (predugo otvoren bez čepa, niska ili visoka temp. itd…, istekao mu rok valjanosti)
 • Ako je oštećenje uzrokovano lošim i nestručnim rukovanjem sa proizvodom
 • Ako je proizvod korišten, te je prouzročena šteta, a niste ranije zatražili stručni savjet od stranice www.sredstvazaciscenje.hr putem e-maila
Jamstvo na određeni artikl nije prenosivo te vrijedi samo i jedino prvom kupcu.

Račun kao dokaz kupnje je obavezan za sve reklamacijske postupke.

Ako popravak/zamjena artikla ne bude moguća zadržavamo pravo ponuditi zamjenski artikl iste ili veće vrijednosti ili u slučaju nemogućnosti zamjene vratiti dio novca proporcionalan preostalom pretpostavljenom životnom vijeku artikla.

Artikl održavajte i popravljajte uvijek i strogo u skladu s uputama proizvođača jer u suprotnom može doći do oštećenja artikla koje bi moglo uzrokovati ozbiljnu nezgodu.

Oktan Nautika d.o.o.  neće organizirati prikup reklamirane robe, već to treba učiniti kupac o svom trošku.

Oktan Nautika d.o.o. jamči za ispravnost proizvoda u vremenu trajanja jamstva (računajući od predaje proizvoda kupcu) te je dužan u slučaju reklamacije proizvoda isti poslati na provjeru i/ili popraviti u razumnom roku, ako to nije moguće dužan je kupcu predati zamjenski artikl iste ili veće vrijednosti, a u slučaju nemogućnosti zamjene vratiti novac.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije proizvod će se dati stručnoj pravnoj osobi i/ili na vještačenje vještaku. U slučaju da se utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak stručnog ispitivanja Oktan Nautika d.o.o., a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.